Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.thewines.cz
Společnost: KRAU s.r.o.
Se sídlem: Ves Ke Školce 144, Vrábče 37001
IČ/DIČ: 28117506, CZ28117506
E-mailová adresa: info@thewines.cz
Telefonní číslo: +420776749225

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ____________________________ o poskytnutí těchto služeb _______________________________________________.
Datum objednání ___________________________ / datum obdržení _____________________
Číslo objednávky:______________________________
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem _____________________________________ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) __________________________________.
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

V _______________________________, Dne _________________________________

___________________________________________

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KRAU s.r.o., se sídlem Ves Ke Školce 144, Vrábče 37001, identifikační číslo: 28117506, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):Oznámení o odstoupení od smlouvyAdresát:
KRAU s.r.o.
Ves Ke Školce 144
37001 Vrábče
info@thewines.cz

Oznamuji/oznamujeme __________________, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o

nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb.

Datum objednání __________________/datum obdržení __________________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:____________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:_______________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum___________________________________

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti z kupních smluv při dodávkách produktů z internetového obchodu (e-shopu) www.thewines.cz ze strany provozovatele e-shopu, společnosti KRAU s.r.o., se sídlem Ves-Ke Školce 144, 370 01 Vrábče, IČO: 281 17 506, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 18203 (dále jen „Dodavatel“) odběratelům těchto produktů (dále jen „Odběratel“), a to na základě jednotlivých objednávek Odběratele učiněných jedním ze způsobů uvedených níže v článku 2 těchto VOP (dále jen „Objednávka“).
1.2 Tyto VOP se použijí, pokud kupní smlouva, která byla uzavřena postupem podle článku 2.1 VOP (dále jen „Smlouva“), a jež se týká dodávek produktů, výslovně nestanoví jinak.

1.3 Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP. Jakékoliv všeobecné obchodní podmínky Odběratele, které nejsou pojaté do vlastního textu Smlouvy, jsou vůči Dodavateli neúčinné.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Učiněním Objednávky činí Odběratel návrh na uzavření Smlouvy, jenž se řídí těmito VOP. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Odběratele Dodavatelem.

2.2 Odběratel má možnost Objednávku zboží z e-shopu na internetových stránkách Dodavatele www.thewines.cz učinit přímo prostřednictvím e-shopu vyplněním objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonicky. Odběratel je vždy povinen v Objednávce uvést, popřípadě vyplnit, alespoň (a) identifikační údaje Odběratele, (b) emailové a telefonní spojení, (c) druh a množství objednaného zboží, (d) místo dodání zboží, (e) popřípadě další údaje požadované v objednávkovém formuláři. Učiněná Objednávka je pro Odběratele závazná a Odběratel nemá od okamžiku učinění Objednávky právo jednostranně měnit podmínky Objednávky, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

 2.3 Odesláním Objednávky Odběratel deklaruje, že je osobou starší 18-ti let. K výzvě Dodavatele je Odběratel povinen bez zbytečného prodlení prokázat splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak předložením kopie průkazu totožnosti Odběratele. V případě, kdy Odběratel uvedenou podmínku nesplňuje či její splnění Dodavateli řádně nedoloží, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 2.4 Dodavatel Objednávku potvrdí e-mailem nebo, pokud s tím souhlasí Odběratel, telefonicky. Potvrzením Objednávky způsobem dle tohoto odstavce je uzavřena Smlouva.

2.5 Marným uplynutím lhůty v délce 7 (sedmi) dnů po učinění Objednávky Objednávka zaniká. Dodavatel není povinen jednotlivou Objednávku přijmout.

2.6 Za návrh na uzavření Smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama či prezentace Dodavatele.

 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY


3.1 Předmětem Smlouvy je dodávka produktů od Dodavatele Odběrateli (dále jen „Dodávka“) a povinnost Odběratele uhradit kupní cenu Dodávky Dodavateli. Předmětem Dodávky jsou zejména alkoholické nápoje ze sortimentu Dodavatele, případně další zboží či dárkové poukazy (dále společně jen „zboží“).

3.2 Dodavatel s Odběratelem se v rámci Smlouvy dohodnou, zda je součástí Dodávky doprava, balení či jiné služby související s Dodávkou. Při absenci takového ujednání se má za to, že nikoliv.

DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Termín dodání určuje Dodavatel v rámci potvrzení Objednávky doručené Odběrateli (zpravidla na základě prověření skladových zásob a dostupnosti objednaných produktů). Většina zboží nabízeného Dodavatelem je expedována do 1-5 pracovních dnů. Doba dodání balíků kurýrní službou trvá obvykle 1-3 pracovní dny, přičemž Dodavatel nemůže doručovací doby kurýrní služby ovlivnit. Celková doba dodání zboží tak zpravidla nepřesáhne 7 pracovních dnů. V případě, kdy dle zjištění Dodavatele nebude zjevně možno zajistit dodání objednaného zboží v rámci uvedené lhůty, Dodavatel o této skutečnosti Odběratele v rámci potvrzení Objednávky vyrozumí s tím, že si strany potvrdí odpovídající delší dobu dodání zboží.

4.2 Místem dodání Dodávky, nebude-li Smlouvou dohodnuto jinak, je sídlo Dodavatele. O možnosti odběru dodaného zboží v případě osobního vyzvednutí Dodavatel Odběratele vyrozumí, Odběratel je v tomto případě povinen dodané zboží převzít do jednoho týdne od dne doručení vyrozumění Dodavatele. V případě dodání Dodávky do místa požadovaného Odběratelem (Dodavatelem, popřípadě kurýrní službou) je Odběratel povinen dodané zboží převzít k okamžiku dodání. V případě prodlení Odběratele s převzetím dodaného zboží je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady na řádné uskladnění či opětovné dodání zboží.

 4.3 Převzetí Dodávky potvrdí Odběratel podpisem na dodacím listě. Pokud Odběratel nepotvrdí dodací list, není Dodavatel povinen předmět Dodávky Odběrateli předat.

4.4 Při převzetí zboží je Odběratel povinen se osobně seznámit se stavem dodaného zboží a Dodavateli označit případné zjištěné vady nebo neúplnost počtu dodaných kusů, jakož i případné porušení obalů či jiné nedostatky, které lze při takové prohlídce zjistit. Zjištěné nedostatky je Odběratel povinen uvést v dodacím listě.  Na vady neuvedené v dodacím listě nebude brán zřetel, uvedené se netýká vad, které nebylo možno zjistit řádnou prohlídkou při převzetí zboží.

4.5 Převzetím zboží přechází na Odběratele riziko vzniku škody či ztráty zboží.

 

CENOVÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Kupní cena předmětu Dodávky (zboží) je určena Smlouvou. V případě absence určení výše kupní ceny zboží ve Smlouvě je kupní cena stanovena dle cen uvedených v e-shopu na internetových stránkách www.thewines.cz v době učinění Objednávky (dále jen „ceny“). Učiněním Objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s aktuálními cenami a tyto ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

5.2 Všechny ceny v e-shopu na internetových stránkách www.thewines.cz jsou zobrazovány dle volby s DPH nebo bez DPH.

5.3 Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v e-shopu na internetových stránkách www.thewines.cz, a to bez předchozího upozornění.

 5.4 Cena dopravy je, v závislosti na hodnotě Objednávky a zvoleném způsobu dodání/dopravy, uvedena v e-shopu na internetových stránkách www.thewines.cz, popřípadě bude dohodnuta ve Smlouvě.

5.5 Cena zboží nabízeného Dodavatelem může být snížena o slevu poskytovanou VIP partnerům Dodavatele. Podmínky pro získání slevy a statusu VIP partnera Dodavatele jsou následující

VIP partner získává slevu 5% nebo 10% na nákup zboží. Pro získání statusu VIP partnera je třeba za posledních 12 měsíců nakoupit zboží:

– pro slevu 5%  v celkové hodnotě více než 50 000 Kč bez DPH

– pro slevu 10% v celkové hodnotě více než 100 000 Kč bez DPH.

Uvedená sleva neplatí pro nákupy vín speciální vyznačené akce.
Slevu (dárkovým poukazem – procentuální) nelze uplatnit na položky které jsou označeny štítkem – SLEVA.
Maximální možná sleva, kterou je možné získat při sčítání slevy na zboží a slevy VIP partnera je 10%.
5.6 Odběratel je povinen uhradit kupní cenu zboží jedním z níže uvedených způsobů:

5.6.1.1 Převodem na bankovní účet Dodavatele – zboží bude expedováno až po připsání plné výše kupní ceny ve prospěch účtu Dodavatele;

5.6.1.2 Dobírkou – platba probíhá při předání zboží Dodavatelem či kurýrní službou;

5.6.1.3 Hotovostní platbou při osobním odběru zboží.

5.7 Jakákoliv bezhotovostní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

6.1 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, které bylo možné zjistit při převzetí předmětu Dodávky, pouze tehdy, pokud tyto vady uvede v dodacím listu a/nebo v předávacím protokolu. Uvedené se netýká odpovědnosti Dodavatele za tzv. skryté vady (dále jen „ostatní vady“).

6.2 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady pouze na základě jejich písemné reklamace učiněného neprodleně po jejich zjištění, resp. poté, co tyto vady bylo možné zjistit při vynaložení obvyklé péče. Oznámení vady musí obsahovat přesný popis vady a požadovaný nárok z odpovědnosti za vady (např. opětovné dodání zboží v rozsahu vadné Dodávky) a musí být doručeno Dodavateli. Odběratel není oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady zboží v případě, že Odběratel nedodržoval pravidla nakládání se zbožím či skladování zboží.

PRÁVA SPOTŘEBITELE

7.1 Ustanovení tohoto oddílu 7 VOP se uplatní pouze, má-li Odběratel postavení spotřebitele. Za spotřebitele se považuje fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

7.2 Bez ohledu na ustanovení článku 6 VOP, zůstávají práva Odběratele z odpovědnosti za vady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele nedotčena. Odběratel má zejména práva uvedená v § 2165 až § 2174 občanského zákoníku.

7.3 Odběratel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy, pokud byla uzavřená distančním způsobem, a to do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. V takovém případě musí být zboží vráceno na adresu Dodavatele jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. O odstoupení od Smlouvy/vracení zboží je Odběratel povinen vyrozumět Dodavatele emailovou zprávou doručenou na email krau@krau.eu, která bude obsahovat (1.) oznámení o odstoupení od Smlouvy, (2.) příjmení a jméno Odběratele, (3.) uvedení čísla Objednávky a (4.) uvedení čísla bankovního účtu, na který bude Odběratel požadovat vrácení uhrazené kupní ceny.  Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi – faktura. Na základě takto vráceného zboží bude Dodavatelem neprodleně vrácena uhrazená kupní cena za objednané zboží. Z částky nebude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání Dodávky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nelze odstoupení Odběratele od Smlouvy považovat za platné a zboží bude vráceno zpět na náklady Odběratele.

7.4 Odběratel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Odběratele v případě, že se spor nepodařilo s Dodavatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy Odběratel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé.

ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŠKODU

8.1 Pokud dojde k zaviněnému porušení sjednaných podmínek Dodávky Dodavatelem, je rozsah odpovědnosti Dodavatele za škodu u každé jednotlivé Smlouvy omezen v rozsahu, v jakém to připouštějí příslušné právní předpisy, do výše kupní ceny Dodávky (netýká se škody způsobené úmyslně).

 8.2 Pokud v souladu s výše uvedenými ustanoveními nese Dodavatel odpovědnost za škodu, nese ji v rozsahu, v jakém to připouštějí příslušné právní předpisy, pouze za skutečnou škodu, nikoliv však za ušlý zisk nebo jakékoliv nepřímé nebo následné škody.

8.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případy neplnění Smlouvy z důvodu vyšší moci, včetně případů stávek nebo výluk, případně jakýchkoliv dalších nepředvídatelných překážek, které vznikly nezávisle na jeho vůli. To platí i tehdy, pokud okolnosti nastaly u Dodavatelova dodavatele. V takovém případě se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. Za neplnění Smlouvy pro uvedené okolnosti není Dodavatel odpovědný ani tehdy, jestliže tyto nastaly během už existujícího prodlení. Začátek a konec trvání těchto překážek sdělí Dodavatel Odběrateli co nejdříve.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud je Odběratel podle Smlouvy povinen poskytnout Dodavateli součinnost s převzetím předmětu Dodávky a pokud tuto součinnost ve sjednané době neposkytne, přechází na Odběratele tímto okamžikem nebezpečí škody a/nebo ztráty na předmětu Dodávky a Odběratel je povinen Dodavateli nahradit náklady, jež Dodavateli vzniknout v důsledku zmaření dodání. Pokud Odběratel předmětnou součinnost neposkytne ani v dodatečné lhůtě 14ti dnů, má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit.
9.2 Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Odběratel neplní své povinnosti podle Smlouvy a
(a) takové neplnění představuje podstatné porušení Smlouvy, anebo

(b) takové neplnění nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy, avšak Odběratel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě v délce alespoň 14ti dnů, jež mu Dodavatel stanoví v písemném upozornění na takové porušení.

9.3 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že na Odběratele je prohlášen úpadek, nebo se Odběratel nachází v úpadku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Jakékoliv prodlení nebo opomenutí Dodavatele při uplatnění jakéhokoliv práva nebo nároku v přiměřené lhůtě vůči Odběrateli, nesmí být považováno za zřeknutí se tohoto práva nebo nároku.

10.2 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a případné spory z něj budou rozhodovat české soudy.
10.3 Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

10.4 Dodavatel má právo kdykoliv změnit, zrušit nebo odvolat jednotlivá nebo všechna ustanovení těchto VOP. Je výlučnou odpovědnost Odběratele, aby se vždy seznámil s aktuálním zněním VOP před podpisem Smlouvy nebo učiněním Objednávky.

KRAU s.r.o.